összes bejegyzése

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. január 29.

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. január 29. (szerda) 15.00 órakor
soros nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Előadó: Marsi Szilvia pénzügyi vezető

4. Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja (2019- 2024)
Előadó: Marsi Szilvia pénzügyi vezető

5. Döntés „Agrár-logisztikai Fejlesztés Nagykörűn” című projekttel kapcsolatban költségek átcsoportosításáról, eszközbeszerzés módosításáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

6. 2020. évi önkormányzat által szervezett rendezvények (időpont, költségek) meghatározása
Előadó: Túri Tibor polgármester, Barát József szervezéssel mb.

7. Döntés önkormányzati kft. alakításáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

8. Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

9. Tájékoztató a 2020. évi tervezett karbantartási feladatokról
Előadó: Túri Tibor polgármester

10. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre tervezett igazgatási szünetéről
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

11. Hozzájárulás Szennyezéscsökkentési terv elkészítéséhez (TRV)
Előadó: Túri Tibor polgármester

12. Rákóczi Szövetség támogatása
Előadó: Túri Tibor polgármester

13. Tájékoztató a 2020. évi Bulyáki Pálinkafesztiválról
Előadó: Túri Tibor polgármester

14. Előzetes tájékoztató temetőfejlesztésről – urnafal építésről
Előadó: Túri Tibor polgármester

15. A Nagykörűi Utánpótlás Sportegyesület támogatási kérelme
Előadó: Túri Tibor polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2020. január 21.
Tisztelettel: Túri Tibor polgármester sk.

Meghívó 2019. december 18.-ai Képviselő-testületi ülésre

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 18. (szerda) 15.30 órakor
soros nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

 

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

3. 2020. évi pénzügyi koncepció
Előadó: Marsi Szilvia pénzügyi vezető

4. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

5. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményére vonatkozó rendelet megalkotása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

6. A Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

7. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Túri Tibor polgármester

8. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés megújítása
Előadó: Túri Tibor polgármester

9. A Kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság megválasztott tagjának eskütétele
Előadó: Túri Tibor polgármester

10. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

11. Beszámoló a Bizottságok 2019. évi munkájáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

12. Beszámoló a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

13. Beszámoló a helyi könyvtár, Művelődési Ház 2019. évi működéséről
Előadó: Vágóné Horváth Mária Művelődési Ház vezető

14. Beszámoló a 2019. évi önkormányzati rendezvényterv megvalósulásáról
Előadó: Barát József – Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Egyesület

15. Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előadó: Túri Tibor polgármester

16. Beszámoló a település egészségügyi ellátásáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

Ingyenes ortopéd szakrendelés

Tisztelt Lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykörűben 2019. 12.03-án

Dr. Vasas Sándor ortopéd Főorvos vizsgálatot tart.

A KÖZGYÓGY igazolvánnyal rendelkezők számára a felírt gyógyászati segédeszközök, GYÓGYCIPŐK, házi betegápolás eszközei térítésmentesek, és a KÖZGYÓGY keretből sem kerülnek levonásra.

A gyógyászati segédeszközök kihordási idejét figyelembe véve felírás ill. az ismételt felírás érdekében

2019. 12. 03-án kedden 13:30 – 15:00 h között
kérjük fáradjon be az orvosi rendelőbe.
Cím: Nagykörű, Rákóczi út 2-4.

TAJ és lakcímkártyáját illetve Közgyógy Igazolványát hozza magával!
Jelentkezni Réz Mezei Vona Ágota asszisztensnőnél
Tel: 30/317-8438 vagy a rendelőben,
illetve
Gregorné Katikánál
Tel: 30/773-5920 lehet.

Lakossági Tájékoztatás Az ebtartás szabályairól / eb összeírásról

1) Tájékoztatás az ebtartás szabályairól

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 5. § (1) bekezdése szerint

az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (2) bekezdése szerint

a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint

az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok – kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.

A Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései szerint belterület

közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Az eb sétáltatása során, közterületen keletkező ürüléket, a tulajdonos köteles azonnal eltávolítani, összeszedni, és hulladék gyűjtőben elhelyezni, zárt csomagban.

Felhívom a figyelmet, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 193. § (1) bekezdésének a) pontja szerint,

aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

A lakosságot zavaró kóbor, valamint kóborló ebek számának csökkentése érdekében felhívom az ebtartó lakosok figyelmét az állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások fokozott betartására.

 

2) Tájékoztatás ebösszeírásról

Az Ávt. 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 

Jogszabályváltozás miatt -2013. január 1-jétől– a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:

  • Nagykörűi Polgármesteri Hivatalban (5065 Nagykörű, Május 1 út 1.);
  • Nagykörűi Postán,
  • Nagykörűi Művelődési Házban,
  • valamint letölthető a települések honlapjáról

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP LETÖLTÉSE ITT

Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Kérem, hogy az adatlapot teljeskörűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az eb összeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2019. december 20.-ig visszajuttatni személyesen vagy postai úton a Nagykörűi Polgármesteri Hivatalhoz.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az eb összeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Felhívom az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Nagykörűi Közös önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

 

Köszönettel: Nagykörű Község Önkormányzata

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. november 27. (szerda) 15.00 órakor

soros nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. ¾ éves pénzügyi beszámoló

3. Javaslat Nagykörű Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadására

4. Javaslat talajterhelési rendelet felülvizsgálatára

5. Javaslat útfenntartási díjról szóló rendelet elfogadására

6. Kulturális Bizottság tagjának megválasztása

7. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés megújítása

8. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

9. Látogatóközpont üzemeltetési tervezet

10. Holt-Tisza parti fasor kivágásának értékesítésének terve

11. Beszámoló a Társulások 2019. évi munkájáról és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről

12. KTSZ épületrésze és a pelletáló, szárító gépcsoport bérlési ajánlata

13. Előterjesztés működési célú folyószámlahitel felvételére

Megjelenésére feltétlen számítok.

 

Nagykörű, 2019. november 22.

Tisztelettel:
Túri Tibor sk.
polgármester

MVM OVIT Zrt. Közleménye

Tárgy: Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás építéséhez kapcsolódó Debrecen Józsa – Albertirsa 400 kV-os távvezeték feszültség alá helyezése

 

A MAVIR Zrt. beruházásában és az MVM OVIT Zrt. kivitelezésében megvalósuló Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás építéséhez kapcsolódó Debrecen Józsa – Albertirsa 400 kV-os távvezeték – mint új hálózati alakzat -, 2019. november 15-én feszültség alá kerül.

A fenti időponttól az oszlopszerkezetekre felmászni, a vezetékeket megközelíteni

“TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!”

KONTÉNERES SZEMÉT SZÁLLÍTÁS

Lakossági beszélgetésen felmerült az igény arra, hogy az Önkormányzat időnként (szükséglet szerint) rendeljen 5 m3-es szemetes konténert, amibe a lakosság önköltségen elhelyezheti a képződött szemetet (konténer szállítás költségét az Önkormányzat fizeti, hulladékmegsemmisítés költségét a lakosság fizeti). Cél, hogy a porták, udvarok kinézete rendezettebb legyen, ne szemétkupacok csúfítsák a látképet, továbbá, remények szerint a település határát is kisebb mértékben hordanák tele – a lakosok – szeméttel.

Utánanéztünk, és az alábbi konstrukcióra van lehetőség:
Az 5 m3-es konténer ki-, és visszaszállítási díja 33 000 Ft.
Kizárólag építési törmelék (tégla, cserép, beton, habarcs, kötött cement) hulladék megsemmisítésének díja 4 000 Ft / M3, magyarul, ha valaki hoz egy köbméternyi építési törmeléket, akkor azért mindössze 4 000 Ft-ot kell fizetnie.

FONTOS, AMENNYIBEN AZ ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK KÖZÉ MÁS HULLADÉK FAJTA IS KERÜL, MINDEGY MILYEN MÉRTÉKBEN, AKKOR A KÖBMÉTER ÁR IGEN NAGYOT UGRIK, 25 400 Ft / M3!!! ENNEK MEGFELELŐEN, CSAK CÉLIRÁNYOSAN HOZATUNK KONTÉNERT ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKNEK.

Vegyes hulladék, háztartási hulladék konténer (veszélyes hulladékot nem tartalmazhat): hulladékmegsemmisítés díja 9 400 Ft / M3, ennyit kell a lakosnak 1 köbméternyi szemét elhelyezéséért fizetnie.

Bízom benne, hogy mindenki megérti, azt nem tudjuk vállalni, hogy egy építkezés-, egy ház felújítás-, egy vállalkozás tevékenységéből származó-, egy örökölt ingatlan kipakolása során keletkezett hulladékot a település pénzén szállíttassunk el

A jelenlegi ajánlat, mindössze a normál lakossági életvitel során időnként pluszban felhalmozódó hulladék elszállítását teszi lehetővé. 10 db konténer/év. Ez egy próba lenne, annak reményében, hogy a település határában jelentősen csökkenni fog az illegálisan elhelyezett szemét mennyisége.
A szemetes konténer elhelyezése a KTSZ területén történik majd, a szemét beszállítása meghatározott időben lesz lehetséges, illetve előre jelentkezni kell mindenkinek, aki a szolgáltatást igénybe akarja venni. Jeleznie kell, hogy milyen féleségű szemétről van szó (építési törmelék, vegyes-, háztartási hulladék, bútor), illetve jeleznie kell, hogy milyen mennyiséget szeretne behozni. Lehet, hogy valaki csak 3 kidobott ablaktól akar megválni, akkor azt íratja fel.
A konténert 4-5 napra hagyják itt, ez idő alatt kell megrakni.

Az igényeket, kérlek, Tóta Béláné Áginak jelezzétek, 06-30/864-24-37,

folyamatosan írja az igényeket, és amikor összegyűlik 5 M3 szemét igény, akkor Ági szervezi a konténer kiszállítást a KTSZ területére, az igénylőknek jelzi mikor lesz kiszállítva a konténer, mikor hozhatják a szemetet, és remények szerint, flottul megoldódik a szemét probléma.

Üdv: Tibor

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

M E G H Í V Ó

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. november 21-én (csütörtökön) 17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre a község minden érdeklődő polgárát valamint a képviselő-testület tagjait tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1./ Polgármesteri beszámoló

2./ Lakossági hozzászólások.

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2019. november 7.

Tisztelettel:
Túri Tibor sk.
polgármester