Aktuális kategória bejegyzései

K Ö Z L E M É N Y a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:

– az anyakönyvi engedélyezésre,

– a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,

– fakivágási engedélyekre,

– óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre,

– adóigazgatási eljárásra,

– a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:

– kereskedelmi működési engedély,

– telepengedély,

– zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,

– jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése,

– a jegyző engedélyéhez kötött kutakhoz tartozó víztisztító létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése,

– az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

– az ügyfélkapu útján,

– elektronikus űrlap útján,

– általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint

– e-mail útján

megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@nagykoru.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Munkácsi György
Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

ASP pályázat

A projekt célja Nagykörű Községi Önkormányzatának zökkenőmentes csatlakozása az országos ASP rendszerhez.
A pályázat keretén belül megvalósult:
– az csatlakozáshoz szükséges informatikai háttér beszerzése,
– a működtetéshez szükséges szabályozási keretekhez szabályzatok elkészítése,
– a csatlakozáshoz kapcsolódó adattisztítási, migrálási feladatok, tesztelés, és élesítési folyamatok

A pályázat segítségével megvalósulhatott az önkormányzat gördülékeny, problémamentes csatlakozása az országos rendszerhez.

Lakossági tájékoztató Elektronikus Fizetési Szolgáltatásról

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

 Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. február 12.

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. február 12. (szerda) 15.00 órakor

soron kívüli nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. Előterjesztés a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésére
Előadó: Túri Tibor polgármester, Marsi Szilvia pénzügyi vezető

3. Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Túri Tibor polgármester, Marsi Szilvia pénzügyi vezető

4. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

5. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

6. Döntés önkormányzati gazdasági társaság létrehozásáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

7. Tájékoztató Állami Számvevőszék adatbekéréséről
Előadó: Túri Tibor polgármester

 

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2020. február 6.
Tisztelettel: Túri Tibor polgármester sk.