Egyéb kategória bejegyzései

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
• nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
A Vgtv. alapján nem kell a vízhasználónak vízkészlet járulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után, vagyis sem járulékot, sem adót nem kell fizetni.
Aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság összege a Vgtv. alapján jogi személy esetén az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000,- Forintig, természetes személy esetén 300.000,- Forintig terjedhet.
Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és az átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

I. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető/ (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.
Szakhatóságot az eljárásba be kell vonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.
Ha a kút termőföldre gyakorol hatást, vagy ha a tevékenység erdőt, védett természeti területet, vagy kulturális, örökségvédelmi területet érint stb. akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság köteles az illetékes szakhatóságot, szakhatóságokat bevonni az eljárásba.
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
• A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (I. számú melléklet)
• a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt (Adatlap (ásott vagy fúrt kút), Helyszínrajz)
• a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap kivételével, bérleti szerződés vagy tulajdonosi hozzájárulás),
• Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat)
• Szükség esetén az illetékes szakhatóság engedélye másolata
• 5000 Ft értékű illetékbélyeg

Vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedely iránti kérelem letöltése

 

II. Vízjogi létesítési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
• A vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (II. számú melléklet)
• Kérelem mellékletét képező adatlap (ásott vagy fúrt kút)
• a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt (Adatlap (ásott vagy fúrt kút), Helyszínrajz)
• a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap kivételével, bérleti szerződés vagy tulajdonosi hozzájárulás),
• A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat)
• Szükség esetén az illetékes szakhatóság engedélye másolata
• 5000 Ft értékű illetékbélyeg

Vízjogi létesítési engedély iránti kérelem letöltése

 

III. Vízjogi megszüntetési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
• A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerint kitöltött kérelem nyomtatvány (III. számú melléklet)
• Helyszínrajz
• a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap kivételével, bérleti szerződés vagy tulajdonosi hozzájárulás),
• Fúrt kút esetén: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat)
• Illetékes szakhatóság engedélye másolata
• 5000 Ft értékű illetékbélyeg

Vízjogi megszüntetési engedély iránti kérelem letöltése

 

 

További információ kérhető az Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen vagy a 56/494-001-es telefonszámon.

Szabó Szidónia
jegyző

TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00010 Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn

Projekt kezdete: 2017. 06. 01.
Projekt tervezett befejezése: 2019.05.31.
Projekt időtartama: 24 hónap
Támogatás összege: 140.088.600Ft
Intenzitása: 100%

A projekt célja a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházás megvalósítása. A termelést követő műveletekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, szolgáltatásként történő biztosítása. A megtermelt gyümölcsök, zöldségek tárolására, hűtésére, csomagolására osztályozására, válogatási helyszínének, kialakítása, berendezésének és egyéb feltételek beszerzése, megteremtése a termelők rendelkezésére bocsátása. A gazdasági környezet fejlesztésével, a helyi foglalkoztatottság is növekedik, melynek népességmegtartó hatása van. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő termelők, vállalkozások számának növekedésével javul a település gazdasági aktivitása, illetve növekedik a helyi termelők, vállalkozások versenyképessége.

Tervezett homlokzat

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00007 Fenntartható turizmusfejlesztés Nagykörű Községben

Projekt kezdete: 2017. 06. 01.
Projekt tervezett befejezése: 2019.10.31.
Projekt időtartama: 29 hónap
Támogatás összege: 203.584.676Ft
Intenzitása: 100%

A pályázat keretein belül az ártéren egy egyedi Lombkorona Ház és Sétány kerül kialakításra, melynek célja, hogy az ökoturizmust, vízi turizmust, aktív turizmust, kulturális turizmust felölelő fejlesztés, egyedi vonzerővel rendelkező komplex beruházás legyen. Az épület 8m magasságban épül, így a nyitvatartását nem befolyásolja a Tisza folyó ingadozó vízállása. A sétány a Tisza gátjáról vezet az épülethez 300m hosszan az ártéri erdőben.
A Lombkorona Ház épületében helyt kap egy multifunkciós rendezvénytér és színpad, továbbá egy melegkonyhás étteremnek is helyet ad, melyhez egy fedett és egy nyitott terasz is tartozik. Az étterem mellett egy felszerelésbolt is kialakításra kerül, ahol strandolással, horgászattal, kerékpározással kapcsolatos felszerelések kerülnek értékesítésre. Az épület aljában komplett vizesblokkot hoznak létre, mosdóval és tusoló résszel, hogy a strandolás igényesebb körülmények között valósulhasson meg a turisták számára is.
A Lombkorona Ház mellett egy játszótér is készül, mely természetes alapanyagú eszközök bevonásával hoznak létre.

 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00003 Nagykörűi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

Projekt kezdete: 2017. 08. 01.
Projekt befejezése: 2018.10.31.
Projekt időtartama: 15 hónap
Támogatás összege: 69.043.637 Ft Intenzitása: 100%

A projekt keretében az Önkormányzat épületének komplex energetikai felújítása
valósult meg. A fejlesztés során az épület falait 20 cm vastag hőszigeteléssel láttuk
el, nyílászárókat cseréltünk, új, megújuló energia alapú biomassza kazán került
beüzemelésre, amely az épület fűtési hőenergia igényét biztosítja, továbbá
napelemes rendszer került telepítésre, amivel tovább csökkentjük a hivatal villamos
energia költségeit.
A fejlesztés hatására a fosszilis energiahordozóból származó üvegházhatású
gázkibocsátást éves szinten 34,98 tonnával tudjuk csökkenteni, valamint az épület
energetikai tanúsítvány szerinti besorolása közel nulla energiaigényre vonatkozó
követelményeknek megfelelőre változott.
A szigetelés-, nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés hatására csökkenő
hőigény, a szabályozott fűtési rendszer okozta megtakarítások, és a napelemes
rendszer által termelt villamos energia együttesen várhatóan évi 2 millió forint
megtakarítást eredményez. Így a projekt eredményeként a megújuló hivatali épület
megfelel a jelenleg érvényben lévő jogszabályi követelményeknek, valamint a
racionális energiagazdálkodási elvárásoknak.
A biomassza kazán és napelemes rendszer üzemeltetését az önkormányzat végzi
majd. Mivel az önkormányzat feladatai közé tartozik a bel- és külterületi utak,
valamint a tulajdonában álló telkek tisztítása, karbantartása, ezen tevékenységek
közben nagy mennyiségű fa- és fás hulladék keletkezik, amit a biomassza kazán
üzemeltetéséhez fel tudnak használni.

 

Előtte:

Utána:

 

 

 

 

 

 

 

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00008 Nagykörű Község kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztései

Projekt kezdete: 2017. 07. 01.
Projekt tervezett befejezése: 2019.08.31.
Projekt időtartama: 26 hónap
Támogatás összege: 57.935.451Ft
Intenzitása: 100%

A projekt célja, hogy fejlesszük Nagykörű fenntartható közlekedési feltételeit, a település kerékpárosbarát fejlesztésekkel gyarapodjon, valamint erősítsük a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát. Kerékpárosbarát fejlesztés keretében Nagykörű központi településrészén a közlekedési úthálózaton kerékpáros nyomvonal kerül kialakításra a Táncsics Mihály utca – Rákóczi út – Általános Iskola közötti útvonalon.

A közlekedésbiztonság javulása érdekében több helyen is újonnan kijelölt gyalogátkelőhelyeket hoznak létre, valamint új autóbuszöblök kerülnek kialakításra, továbbá a már meglévő autóbuszöblök átépítése és felújítása is megtörténik.

– Rákóczi út 122. és 116. szám előtt –autóbuszöböl építése
– Rákóczi út 8. és 11. szám előtt –autóbuszöböl átépítése
– Rákóczi út – Táncsics út csatlakozásánál a fedett piacnál – autóbuszöböl felújítása, kijelölt gyalogátkelőhely építése
– Nagykörű külterületén (Csataszög- Nagykörű- Kőtelek csomópontban) 2 db autóbuszöböl és váró építése
– Rákóczi út (Általános Iskola)- kijelölt gyalogátkelőhely építése

A projekt részeként kerékpáros közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampányt is tartottunk a helyi Petrovay György Katolikus Általános Iskola közreműködésével.

Szemléletformáló kampány:

 

EFOP-1.4.3-16-2017-00138 Biztos Kezdet Nagykörűben

Projekt kezdete: 2018. 02. 01.
Projekt tervezett befejezése: 2022.01.31.
Projekt időtartama: 48 hónap
Támogatás összege: 40.000.000Ft Intenzitása: 100%

A pályázat során elsősorban olyan 3 év alatti gyermekekre és szüleikre fókuszáltunk, akik intézményes nevelésben nem részesülnek, és a pályázati programokon való részvételük segíti a biztos kezdetet a bölcsődébe, óvodába kerülésük alkalmával. Az érintett családok többsége alacsony iskolai végzettségű, és nehéz anyagi körülmények közül érkező, így többszörösen hátrányos helyzetűek, eltérő kulturális és nevelési igényekkel. A programsorozat kezdetén meghívtuk az előzetesen kiválasztott családokat, bemutattuk a programjainkat és megpróbáltuk felkelteni az érdeklődésüket és motiválni őket arra, hogy rendszeresen jöjjenek majd a tevékenységekre. A programok lebonyolítása különböző szakemberek bevonásával történik, óvodapedagógusok, pszichológus, gyógytestnevelő és gyermekjóga oktató is részt vesz a foglalkozásokon.

Előzetesen minden belépő gyerekről egészségügyi szintfelmérést tartunk a védőnő segítségével, valamint egy pszichológus által javasolt csecsemő és kisgyermekkori fejlődési tesztet is kitöltenek a komplex állapotfelmérés érdekében.

A projekt keretében a következő foglalkozások kerülnek megvalósításra:

– Gyógytorna ( heti egy alkalommal)
– Zenemanó, gyermekjáték és táncház ( heti rendszerességgel)
– Varázsceruza kézműves foglalkozás ( heti rendszerességgel)
– Főző klub ( havi két alkalommal)
– Baba-mama jóga (havi két alkalommal)

EFOP-1.2.1-15-2016-00932 Védőháló a családokért – Közösen Nagykörű családjaiért

Projekt kezdete: 2017. 04. 01.
Projekt tervezett befejezése: 2020.03.31.
Projekt időtartama: 36 hónap
Támogatás összege: 40.000.000Ft
Intenzitása: 100%

A projekt célja a család szerepének megerősítése. A család tagjainak társadalmi helyzetének és családon belüli szerepének stabilizálása, a fiatalok családalapítási szokásainak megváltoztatása, javítása és a családi közösség megerősítése a jövő generációinak érdekében. A projekt céljai megoldást nyújtanak speciális helyi problémákra is melyek hátterében több komplex dolog áll, mint például a túl fiatalkori családalapítás, a családok érdekérvényesítési nehézsége, mely az alacsony iskolázottságból adódik, valamint a munkanélküliség következtében kialakuló alacsony jövedelem, mely a gyerekek tanulási motivációjára is kihatással van,mivel a szülök nem tudnak pozitív mintát mutatni a gyerekeknek.
Ennek megelőzése érdekében 4 tevékenységet valósítunk meg, három célcsoport bevonásával.

– Dönts felelősen!  címmel szakemberünk családalapítás előtt álló fiataloknak tart tanácsadási napokat, a fiatalok családi életre való felkészítésére, krízishelyzetbe való kerülésük, esélyét csökkentve, csoportfoglalkozások, wokshopok, tréningek formájában, havi két alkalommal.

– Együtt van megoldás! címmel szociális szakember tart kiscsoportos foglalkozásokat szülőknek, hogy választ kapjanak gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos kérdéseikre, tanácsokat ad és megoldási lehetőségeket nyújt családi konfliktusaikra, valamint megfelelő nevelési módszerek elsajátítását teszi lehetővé havonta egy alkalommal.

– Oldjuk meg együtt! címmel szakember tart gyermekes szülőknek tréningnapot elsősorban sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok számára. Kiemelt figyelmet fordítva az egyedülálló szülőkre, többgyermekes családokra, mozaik családokra, beteg, vagy fogyatékkal élő családtaggal rendelkező családokra, és egyéb szempontból hátrányos helyzetű családokra. A tanácsadás célja a szülők szociális-társadalmi helyzetének javítása, munkalehetőségekhez, szociális kedvezményekhez való hozzásegítése, havonta egy alkalommal.

– Nagykörű népe- unokáktól a nagyszülőkig címmel családi napokat szervezünk évi négy alkalommal a helyi családok több generációját is bevonva, ezzel is csökkentve a generációk közötti szakadékokat, valamint aktivizálva az idősebb generáció közösséget erősítő hatását. A családi napok helyszíne rendszerint valamely nagykörűi közösségi tér.

EFOP-1.3.4-16-2017-00048 Közös értékeink – sokszínű társadalom Roma kultúra népszerűsítése

Projekt kezdete:   2018.02.01.
Projekt tervezett befejezése:   2021.05.31.
Projekt időtartama: 40 hónap
Támogatás összege: 50.000.000Ft Intenzitása: 100%

A Nagykörűért Alapítvány sikeresen pályázott a Roma kultúra népszerűsítése elnevezésű projektre, melynek célja a nemzetiségi etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése, és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködésének megvalósítása Nagykörű községben és a térség további településein. Fontosnak tartjuk a hagyományok megőrzését, átadását a fiatalabb korosztályoknak, hiszen ez az igazi biztosítéka egy kultúra fennmaradásának. Bízunk benne, hogy a projekt nagymértékben hozzájárul az előítéletek csökkentéséhez, az elfogadás növeléséhez, minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához, a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez az érintett településeken.
A rendezvénysorozat 40 hónapja során 100 db kulturális esemény, 14 db hagyományátadáshoz kapcsolódó esemény, 12 db tréning és képzés, 3db roma holokauszt emléknap és 20 db újszerű ismeretátadással kapcsolatos program kerül megvalósításra Nagykörűben, és a környéki településeken, melyek Szolnok, Hunyadfalva, Csataszög, Kőtelek, Tiszasüly, Fegyvernek, Újszász, Tiszapüspöki, Zagyvarékas.