Egyéb kategória bejegyzései

Meghívó 2019. december 18.-ai Képviselő-testületi ülésre

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 18. (szerda) 15.30 órakor
soros nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

 

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

3. 2020. évi pénzügyi koncepció
Előadó: Marsi Szilvia pénzügyi vezető

4. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

5. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményére vonatkozó rendelet megalkotása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

6. A Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

7. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Túri Tibor polgármester

8. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés megújítása
Előadó: Túri Tibor polgármester

9. A Kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság megválasztott tagjának eskütétele
Előadó: Túri Tibor polgármester

10. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

11. Beszámoló a Bizottságok 2019. évi munkájáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

12. Beszámoló a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

13. Beszámoló a helyi könyvtár, Művelődési Ház 2019. évi működéséről
Előadó: Vágóné Horváth Mária Művelődési Ház vezető

14. Beszámoló a 2019. évi önkormányzati rendezvényterv megvalósulásáról
Előadó: Barát József – Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Egyesület

15. Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előadó: Túri Tibor polgármester

16. Beszámoló a település egészségügyi ellátásáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

Ingyenes ortopéd szakrendelés

Tisztelt Lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykörűben 2019. 12.03-án

Dr. Vasas Sándor ortopéd Főorvos vizsgálatot tart.

A KÖZGYÓGY igazolvánnyal rendelkezők számára a felírt gyógyászati segédeszközök, GYÓGYCIPŐK, házi betegápolás eszközei térítésmentesek, és a KÖZGYÓGY keretből sem kerülnek levonásra.

A gyógyászati segédeszközök kihordási idejét figyelembe véve felírás ill. az ismételt felírás érdekében

2019. 12. 03-án kedden 13:30 – 15:00 h között
kérjük fáradjon be az orvosi rendelőbe.
Cím: Nagykörű, Rákóczi út 2-4.

TAJ és lakcímkártyáját illetve Közgyógy Igazolványát hozza magával!
Jelentkezni Réz Mezei Vona Ágota asszisztensnőnél
Tel: 30/317-8438 vagy a rendelőben,
illetve
Gregorné Katikánál
Tel: 30/773-5920 lehet.

Lakossági Tájékoztatás Az ebtartás szabályairól / eb összeírásról

1) Tájékoztatás az ebtartás szabályairól

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 5. § (1) bekezdése szerint

az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (2) bekezdése szerint

a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint

az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok – kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.

A Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései szerint belterület

közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Az eb sétáltatása során, közterületen keletkező ürüléket, a tulajdonos köteles azonnal eltávolítani, összeszedni, és hulladék gyűjtőben elhelyezni, zárt csomagban.

Felhívom a figyelmet, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 193. § (1) bekezdésének a) pontja szerint,

aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

A lakosságot zavaró kóbor, valamint kóborló ebek számának csökkentése érdekében felhívom az ebtartó lakosok figyelmét az állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások fokozott betartására.

 

2) Tájékoztatás ebösszeírásról

Az Ávt. 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 

Jogszabályváltozás miatt -2013. január 1-jétől– a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:

  • Nagykörűi Polgármesteri Hivatalban (5065 Nagykörű, Május 1 út 1.);
  • Nagykörűi Postán,
  • Nagykörűi Művelődési Házban,
  • valamint letölthető a települések honlapjáról

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP LETÖLTÉSE ITT

Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Kérem, hogy az adatlapot teljeskörűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az eb összeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2019. december 20.-ig visszajuttatni személyesen vagy postai úton a Nagykörűi Polgármesteri Hivatalhoz.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az eb összeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Felhívom az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Nagykörűi Közös önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

 

Köszönettel: Nagykörű Község Önkormányzata

Választás 2019

Polgármester jelöltek sorsolás szerinti sorrendben:

 

1. Barát József
2. Túri Tibor
3. Pesti Éva

Egyéni listás képviselő jelöltek sorsolás szerinti sorrendben:

1. Pravda Julianna
2. Dr. Veres Nándor Mihály
3. Nagy Elemér
4. Bolla Kálmánné
5. Vereb József
6. Vágó Bálint Endre
7. Marsi Gergő
8. Kiss Ferenc
9. Barát József
10. Szilvás Erzsébet Nóra
11. Vágóné Horváth Mária
12. Galsi Zoltán
13. Lukács Zoltán
14. Ulviczki Lászlóné

Roma nemzetiségi képviselő jelöltek sorsolás szerinti sorrendben:

1. Nagy Elemér
2. Mészáros Anna Veronika
3. Diósné Nagy Zsuzsanna
4. Burai Richárd
5. Balogh Sándor
6. Rácz Gábor
7. Barkóczi József
8. Nagy Magdolna
9. Ráczné Like Éva
10. Mozsár Zsigmond
11. Lukács Zoltán

Nagykörűi Helyi Választási Bizottság tagjai, határozatai

 

HVB tagjai:

Volosinovszkiné Bálint Zsuzsanna (elnök)

Szabó Imréné (alelnök)

Kertész Jánosné

Czikó Józsefné

Réz Mezei Vona Ágota

 

Jegyzőkönyv a Nagykörűi Helyi Választási Bizottság alakuló üléséről 

4/2019 (VIII.28.) határozat Barát József polgármester jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről 

5/2019 (VIII.28.) határozat Barát József egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

 

6/2019 (IX.2.) határozat Szilvás Erzsébet Nóra egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

7/2019 (IX.2.) határozat Pravda Julianna egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

 

8/2019 (IX.5.) határozat Kiss Ferenc egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

9/2019 (IX.5.) határozat Vágó Bálint Endre egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

10/2019 (IX.5.) határozat Vágóné Horváth Mária egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

11/2019 (IX.5.) határozat Barkóczi József roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

12/2019 (IX.5.) határozat Rácz Gábor roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

13/2019 (IX.5.) határozat Ráczné Like Éva roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

14/2019 (IX.5.) határozat Galsi Zoltán egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

15/2019 (IX.5.) határozat Ulviczki Lászlóné egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

 

16/2019 (IX.9.) határozat Lukács Zoltán roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

17/2019 (IX.9.) határozat dr. Veres Nándor Mihály egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

18/2019 (IX.9.) határozat Vereb József egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

19/2019 (IX.9.) határozat Marsi Gergő egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

 

20/2019 (IX.9.) határozat Túri Tibor polgármester jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről 

21/2019 (IX.9.) határozat Pesti Éva polgármester jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

22/2019 (IX.9.) határozat Nagy Elemér egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

23/2019 (IX.9.) határozat Lukács Zoltán egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

24/2019 (IX.9.) határozat Bolla Kálmánné egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

25/2019 (IX.9.) határozat Mozsár Zsigmond roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

26/2019 (IX.9.) határozat Nagy Elemér roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

27/2019 (IX.9.) határozat Nagy Magdolna roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

28/2019 (IX.9.) határozat Mészáros Anna Veronika roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

29/2019 (IX.9.) határozat Diósné Nagy Zsuzsanna roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

30/2019 (IX.9.) határozat Burai Richárd roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

31/2019 (IX.9.) határozat Balogh Sándor roma nemzetiségi egyéni képviselő jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

32/2019 (IX.9.) határozat polgármester jelöltek sorrendjéről

33/2019 (IX.9.) határozat egyéni listás jelöltek sorrendjéről

34/2019 (IX.9.) határozat roma nemzetiségi jelöltek sorrendjéről

 

35/2019 (IX.18.) határozat polgármester választás szavazólapjának adattartalma jóváhagyásáról

36/2019 (IX.18.) határozat helyi önkormányzati képviselőválasztás szavazólapjának adattartalma jóváhagyásáról

37/2019 (IX.18.) határozat roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazólapjának adattartalma jóváhagyásáról

38/2019 (IX.18.) határozat

39/2019 (IX.18.) határozat Szabóné Gombik Veronika összeférhetetlenségéről

40/2019 (X.13.) határozat polgármester választás eredményének megállapításáról

41/2019 (X.13.) határozat  a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről

42/2019 (X.13.) határozat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie tájékoztató

Ez az oldal cookie-kat használ

A nagykorukozsegionkormanyzat.hu egyes oldalai cookie-kat használnak. A weboldal böngészése közben egyetért a cookie-k használatával a böngésző beállításai alapján. Ha meglátogatja oldalunkat és a böngészőben engedélyezett a sütik használata, ezzel elfogadja a feltételeinket, mi szerint a cookie-k engedélyezettek az oldalon.

A cookie-k felhasználásának megváltoztatása lehetséges a böngésző beállításaiban.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy más típusú eszközén (pl. smartphone, tablet). Cookie fájlok többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Általában tartalmazzák a weboldal megnevezését, amelyről származnak, illetve érvényességi idejét és értékeit. A következő látogatáskor a böngésző a cookie adatokat már automatikusan beolvassa. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat, az általunk felhasznált cookie-k nem károsítják az Ön számítógépét.

Adóügyek

Ügyintéző: Rénes Imréné

Tel: 56/494-001

email: ado@nagykoru.hu


 

 

Adó számlaszámok

Centrál Takarék Szövetkezet

Gépjárműadó  69400324-10025183

Iparűzési adó 69400324-10025169

Építményadó 69400324-10025190

Késedelmi pótlék 69400324-10025176

Idegenforgalmi adó 69400324-10025138

Talajterhelési dí­j 69400324-10025145

Illeték 69400324-10025152

Bí­rság számla  69400324-10025217

Egyéb bevételek   69400324-10025200

Idegen bevételek 69400324-10025224

Termőföld bérbeadása   69400324-10025121

Magánfőzésű párlat 69400324-10026122

Magánszemélyek kommunális adója 69400324-10026335