Nagykörűi Művelődési Ház – Intézményvezető álláspályázat

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagykörűi Művelődési Ház
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. november 1-től 2024. október 31.-ig
szól.

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett vezeti és irányítja az intézményt az intézmény alapító okiratában és az SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően szakszerűen és törvényesen szervezi a tevékenységnek megfelelő működést. Felelős az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes működéséért. Feladata továbbá az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, közművelődési szakképzettség,
• közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
• a) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy,
• b) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkezik,
• c) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a b) pont szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
• d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
• e) közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – legalább 5 év vezetői tapasztalat,
• f) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• g) Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• h) Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• i) A Korm. r. 6/G. § (1) (3) bekezdései szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzése a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatónak vagy szándéknyilatkozat a megbízás a kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz és vezetői program,
• Az iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
• nyilatkozat, amelyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához a bíráló bizottság részére történő továbbításához hozzájárul,
• Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, vagy annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Veres Nándor nyújt, a
56/494-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1386/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Nagykörűi Művelődési Ház intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• nagykorukozsegionkormanyzat.hu – 2019. szeptember 2.
• hunyadfalva.hu – 2019. szeptember 2.
• csataszog.hu – 2019. szeptember 2.
• Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala – 2019. szeptember 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.