Nagykörűi Művelődési Ház – Intézményvezető álláspályázat

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykörűi Művelődési Ház

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2019. november 1-től 2024. október 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett vezeti és irányítja az intézményt az intézmény alapító okiratában és az SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően szakszerűen és törvényesen szervezi a tevékenységnek megfelelő működést. Felelős az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes működéséért. Feladata továbbá az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, közművelődési szakképzettség,
  •         közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

a) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy,

b) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

c) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a b) pont szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

e) közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – legalább 5 év vezetői tapasztalat,

f) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

g) Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

h) Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

i) A Korm. r. 6/G. § (1) (3) bekezdései szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzése a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatónak vagy szándéknyilatkozat a megbízás a kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Fényképes szakmai önéletrajz és vezetői program,
  •         Az iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
  •         nyilatkozat, amelyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához a bíráló bizottság részére történő továbbításához hozzájárul,
  •         Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, vagy annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
  •         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Veres Nándor nyújt, a 56/494-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/793/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Nagykörűi Művelődési Ház intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.