Aktuális kategória bejegyzései

Jegyző álláspályázat

Nagykörű Község Önkormányzatának Polgármestere

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

 

Ellátandó feladatok:

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések: Nagykörű, Csataszög és Hunyadfalva.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. §-ában meghatározott és egyéb jogszabályokban előírt jegyzői feladat-és hatáskörök ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 9/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete és a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel ,

•         legalább kétévi közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

•         Törvényben előírt képesítés hiánya esetén igazolás arról, hogy az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmány a kinevezéstől számított két éven belül befejezésre kerül.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal,

•         a munkakör betöltéséhez kapcsolódó részletes szakmai program,

•         iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok, igazolások másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

•         nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

•         motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Veres Nándor nyújt, a 06-56/494-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/792/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a kinevezésben hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nagykorukozsegionkormanyzat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

Bírósági ülnök választás

Magyarország Alaptörvénye a Bíróságokról szóló fejezetében bizonyos ügy típusokban társas bíráskodásról rendelkezik, meghatározott ügyekben pedig előírja, hogy nem hivatásos bírák (ülnökök) is vegyenek részt az ítélkezésben.. Az ülnökök jelölésére a bíróságok illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok, és egyesületek, oktatási-nevelési intézmények, települési nemzetiségi önkormányzatok jogosultak. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és a munkaadók érdek-képviseleti szervek jelölhetik. Pártszervezet ülnökökre nem tehet jelölést.

Bírósági ülnöknek választható, az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől való eltiltás hatálya alatt.

Ide kattintva letölthető az ülnökök választásáról szóló szabályok 1. melléklet, az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló 3. számú, a bírósági ülnökké jelölés 4. számú nyomtatvány, illetve az ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 5. számú nyomtatvány.

1. számú melléklet
3. számú melléklet
4/a számú melléklet
5. számú melléklet

2019. április 3-ig várjuk a jelöléseket és a nyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

 

„ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁLÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK – ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019.  II. félévre vonatkozóan ismét meghirdette 2019. március 14.- től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

A felhívás keretében a 2019-es tavaszi félévre (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) biztosít a Program tanulói és mentori ösztöndíjat a sikeres pályázók számára.

Az elektronikus jelentkezés benyújtási határideje: 2019. április 14. (éjfél)

Papír alapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019.április 15.

Az „Út a középiskolába” alprogram célja, a résztvevő tanulók felkészítése, az érettségit adó középiskolákban való továbbtanulásra.  Az „Út az érettségihez” alprogram célja, a résztvevő tanulók támogatása, a középiskola sikeres befejezése érdekében és a felsőoktatásba való bekerülés elősegítése. Várjuk mindazon iskolák jelentkezését, akik részt kívánnak venni az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprogramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségihez” alprogramban.

A pályázat ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. A tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni. A program a mentoroknak ösztöndíjat és szakmai háttértámogatást biztosít.

A jelentkezési felhívás és a hozzátartozó Útmutató az EMET honlapján megtalálható.

VEKOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13

EFOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13 (003)

www.emet.gov.hu

www.ukir.emet.gov.hu

Kérdésekre ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel válaszolnak:

info.utravalo@emet.gov.hu

+36(1) 309-4418

Budapest,2019. 03.14.

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Óvodai beiratkozás a 2019/2020 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2019. május 2-től május 20-ig.
Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű, Május 1. út 7.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a szülő és a gyermek személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányok
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok

Értesítés óvodai felvételről 2019. június 21-i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2019. augusztus 31-ig betölti az 5. életévét, a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény 8. § szabályainak értelmében.

 

Óvodai hirdetmény letöltése

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A Kormányhivatal a jogszabályi feltételeknek megfelelően meghatározta a 2019-ben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának rendjét. A 2019/2020-as tanévre 2019. április 11-én, és 12-én, 8-19 óra között lesz lehetőség.

A beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény az alábbi címre kattintva elérhető.

(Kormánymegbízotti Kabinet)

 

Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző álláspályázat

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi-számviteli feladatkör 1. számú melléklet 19.pont.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzat és intézményei részére könyvelési feladatok. Egyéb kapcsolódó analitikák, nyilvántartások vezetése. Államkincstár felé adatszolgáltatás, folyamatos kapcsolattartás. ASP gazdálkodási modulban történő könyvelés, feladatellátás. NAV bevallások (ÁFA), KIRA munkaügyi rendszer kezelése, KSH feladatok, Önkormányzati költségvetési rendeletek és beszámolók előkészítése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében, az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Államháztartás rendje szerinti számviteli, pénzügyi és könyvelési feladatok végrehajtása. Költségvetési analitikák, beszámolók készítése, főkönyvi könyvelés. Intézmények költségvetési rendeleteinek előkészítése, költségvetési adatszolgáltatások. ÁFA könyvelési, bevallási feladatok elkészítése, KSH adatszolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok, leltározási feladatok. ASP könyvelési rendszer használata. MÁK ebr42, ÖNGM, KIRA, KGR program és e-adat rendszerek kezelése, használata. Önkormányzat banki ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései és a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, közgazdasági vagy könyvelői szakképesítés,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 •         Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakirány
 •         Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 •         Költségvetési intézménynél, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, könyvelési gyakorlat
 •         ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 •         Nagyfokú terhelhetőség,
 •         Új ismeretek gyors elsajátításának képessége,
 •         Komplex gondolkodásmód,
 •         Vezetés iránti lojalitás, munkatársakkal szemben konstruktív, kollegális szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         45/2012.(III.20.) Korm.r. 1. mell. szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         végzettséget és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 •         nyilatkozat, hogy a pályázat során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 •         nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 •         nyilatkozat összeférhetetlenségről
 •         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marsi Szilvia nyújt, a 70/6241758 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/2233/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

vagy

 •         Elektronikus úton Szabó Szidónia részére a jegyzo@nagykoru.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Szabó Szidónia, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el, ezt megelőzően a kiírásnak megfelelő pályázókat személyesen a pénzügyi irodavezetővel meghallgathatja. A meghallgatást követően dönt – a polgármester egyetértésével – az állás betöltése tekintetében az alkalmas pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Hirdetőtábla és honlap Nagykörű – 2018. december 10.
 •         Hirdetőtábla és honlap Csataszög – 2018. december 10.
 •         Hirdetőtábla és honlap Hunyadfalva – 2018. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hivatalban a köztisztviselői jogviszony 6 hónap próbaidővel létesíthető. A pályázat kiírója a pályázat tekintetében eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A hivatal a köztisztviselők számára képviselő-testület döntése szerint évente cafetéria juttatást biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nagykorukozsegionkormanyzat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv

Meghívó Közmeghallgatásra

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. november 28-án (szerdán) 17.30 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre a község minden érdeklődő polgárát valamint a képviselő-testület tagjait tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye: Nagykörűi Művelődési Ház. (földszinti nagyterem)

N a p i r e n d :

1./ Települést érintő aktuális kérdések, jövőre vonatkozó elképzelések.
2./ Lakossági hozzászólások.

Nagykörű, 2018. november 14.

Tisztelettel:

dr. Veres Nándor sk.
polgármester

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
• nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
A Vgtv. alapján nem kell a vízhasználónak vízkészlet járulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után, vagyis sem járulékot, sem adót nem kell fizetni.
Aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság összege a Vgtv. alapján jogi személy esetén az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000,- Forintig, természetes személy esetén 300.000,- Forintig terjedhet.
Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és az átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

I. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető/ (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.
Szakhatóságot az eljárásba be kell vonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.
Ha a kút termőföldre gyakorol hatást, vagy ha a tevékenység erdőt, védett természeti területet, vagy kulturális, örökségvédelmi területet érint stb. akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság köteles az illetékes szakhatóságot, szakhatóságokat bevonni az eljárásba.
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
• A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (I. számú melléklet)
• a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt (Adatlap (ásott vagy fúrt kút), Helyszínrajz)
• a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap kivételével, bérleti szerződés vagy tulajdonosi hozzájárulás),
• Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat)
• Szükség esetén az illetékes szakhatóság engedélye másolata
• 5000 Ft értékű illetékbélyeg

Vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedely iránti kérelem letöltése

 

II. Vízjogi létesítési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
• A vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (II. számú melléklet)
• Kérelem mellékletét képező adatlap (ásott vagy fúrt kút)
• a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt (Adatlap (ásott vagy fúrt kút), Helyszínrajz)
• a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap kivételével, bérleti szerződés vagy tulajdonosi hozzájárulás),
• A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat)
• Szükség esetén az illetékes szakhatóság engedélye másolata
• 5000 Ft értékű illetékbélyeg

Vízjogi létesítési engedély iránti kérelem letöltése

 

III. Vízjogi megszüntetési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
• A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerint kitöltött kérelem nyomtatvány (III. számú melléklet)
• Helyszínrajz
• a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap kivételével, bérleti szerződés vagy tulajdonosi hozzájárulás),
• Fúrt kút esetén: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat)
• Illetékes szakhatóság engedélye másolata
• 5000 Ft értékű illetékbélyeg

Vízjogi megszüntetési engedély iránti kérelem letöltése

 

 

További információ kérhető az Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen vagy a 56/494-001-es telefonszámon.

Szabó Szidónia
jegyző